DETIM, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tarafsız olarak yürütülmesinden sorumludur. Kararları ve faaliyetleri etkileyecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı DETIM üst yönetimi tarafından, taahhüdü ile garanti altına alınmıştır. DETİM başka faaliyetleri de olan bir yasal kuruluşun parçası değildir.

DETIM tarafsızlığın korunması amacı ile tüm personeli, komite/kurul üyeleri ve muayene ve denetçi personelinden Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Beyannamesini almıştır.

DETİM faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.

Bu tarafsızlık; DETIM’in, iç tetkikler aracılığı ile kontrol altında tutulmaktadır. Her türlü tarafsızlığını tehdit edici durum periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız olarak faaliyet gösteren Tarafsızlık Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

DETIM üst yönetimi ve personeli, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılara izin vermez ve bu baskıların etkilerden uzak durmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir.

Uygunluk değerlendirme hizmetleri; bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir.

DETIM, muayene ve uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağını güvence altına almıştır. Muayene ve uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği kuruluşun, telif ve patent haklarını korumaktadır.

Denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilemez veya kamuya açık mecralarda yayınlanamaz. Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, DETIM üst yönetiminin sorumluluğu altındadır ve bu gizliliğe tam olarak riayet edilmektedir.

Uygunluk değerlendirme ve muayene bilgileri, mevzuat koşullarının öngörmediği durumlar haricinde DETIM tarafından müşterinin sırrı olarak, sözleşme şartlarına göre muhafaza edilir.

Yasal otorite tarafından istendiğinde, eğer yasal olarak bildirimi yasaklanmadıysa, müşteriye yasal otoriteye verdiği bilgilerle ilgili bildirim yapar.

DETIM müşteriden farklı kaynaklardan müşteri hakkında elde edilen bilgiler gizli olarak kabul edilecektir.

DETIM, sürekli olarak “Çıkar Çelişkisi Analizi”ne uygun olarak kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığının sağlanması ve yürütülmesi için olası riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme, faaliyetlerinden, ilişkilerinden ya da personel ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içerir. DETIM’in tarafsızlığını tehdit edecek bu ilişkiler; mülkiyet, devlet yönetimi, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (marka dahil) ve satış komisyonlarının ödenmesi ya da yeni müşterilerin yönlendirilmesi için teşvik ödemeleri olabilir. DETIM, bu riskler için tüm önlemleri alır, ancak bu ilişkilerini, mutlak tarafsızlığı sağlamak için ibraz etmez. Tarafsızlık için bir risk tespit edilirse, DETIM, böyle riski ortadan kaldırır veya en aza indirir.

DETIM bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmaz.

DETIM üst yönetimi tarafından uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan personel ve harici denetçi/uzmanların mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemler alınmıştır. Personelin, harici denetçi ve uzmanların ücretleri denetim sonuçlarına bağlı kalınmadan ödenmektedir.

DETIM ile, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır. Hizmet verilen sektörler ve sektördeki mevcut/potansiyel müşterilerle tarafsızlığı tehdit edebilecek her türlü ticari ilişki Tarafsızlığı koruma komitesi tarafından ele alınmaktadır. Tarafsızlığa aykırı bir durumda önce üst yönetime; düzeltme yapılmadığı takdirde ise akreditasyon kuruluşunu bilgilendirilecektir.

Tüm DETIM çalışanları ve DETIM adına uygunluk değerlendirme hizmetinde görev alan harici denetçi ve teknik uzmanlar, geçmiş iş deneyimlerini eksiksiz olarak DETIM’e bildirir. Geçmiş iki yıl içinde herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş veya bizzat çalışmış veya birinci dereceden yakınlarının doğrudan sorumluluğu olduğu tespit edilen çalışanlar, ilgili kuruluşun uygunluk değerlendirme hizmetlerinde görevlendirilmez.

Hizmet sunulan sektörlerde danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşlarla ticari ilişkiye ve ortaklık ilişkisine girilmeyecektir. Tarafsızlığı tehdit edici/tehlikeye düşürücü şekilde danışmanlık firmaları ile her türlü ilişki Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından incelenecek ve risk değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

DETIM, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörlere hiçbir ad altında danışmanlık/müşavirlik hizmeti vermez. Ayrıca uygunluk değerlendirme hizmeti sunulan müşterilere iç denetim hizmeti verilmez.

DETIM şirket ortakları ve tüm yönetici personeli ile denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmayacaktır. DETIM, belgelendireceği ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerinde veya belgelendireceği prosesin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerinde veya belgelendireceği hizmetin; tasarım, uygulama, sağlama veya sürdürme faaliyetlerinde hiçbir şekilde bulunmayacaktır.

İtiraz, şikayet ve uyuşmazlıklar konusunda DETIM sorumluluk ve güvencesiyle karara bağlanır ve müşterilerinin memnuniyetini sağlar. Şikayet ve itirazın geçerli kılınmasına yönelik olarak tüm bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından ve sürecin tamamının yürütülmesinden DETIM bu taahhüt aracılığı ile tümüyle sorumludur.

Hizmet kapsamında görevlendirilen tam zamanlı ve sözleşmeli personelin, test ve raporlama hizmetleri hizmeti sunulan gerçek ve tüzel kişilerden bağımsızlığı ve faaliyetlerindeki tarafsızlığı firma üst yönetimince taahhüt edilir. Test ve raporlama işlerinde görev alan tüm personelin faaliyetlerini, profesyonellik sınırları içerisinde ve gösterdiği faaliyetle orantılı teknik ve mesleki yeterlilikte sürdürmesi için gerekecek tüm koşullar DETIM tarafından sağlanmıştır.

DETIM üçüncü taraflara paylaşacağı bilgiyi, önceden müşteriye bildirir. Müşterinin izniyle ya da sözleşmede yazılan şekilde bu bilgiyi kamuya açık hale getirir, ya da DETIM ve müşteri (şikayetlerine cevap amaçlı gibi) arasında anlaşmaya varılan bu bilgilerin dışında, diğer tüm bilgileri özel bilgi ve gizli olarak kabul eder.

DETİM’ in işlemleri ve hesapları bağımsız bir denetime tabidir. DETİM’ in bütün kayıtları bir mali müşavir tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

DETİM faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.

Genel Müdür